बिहार आपूर्ति सेवा संघ

(राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त )

प्रस्वीकृति सं -प्र. ३ म. २-०४ /८८-५७२९ दिनांक १६.१०.१९९०

आपूर्ति लोक , बी. १/अ-२२, मौर्या लोक काम्प्लेक्स, पटना-८००००१

Right to Service Act 2011 Click Here to Read More

Right to Service Act Hindi Click Here to Read More

Right to Service Act Period Click Here to Read More

RTPS

Bihar Supply Service Association

All Rights Reserved by BSSA